27 – PreViS – Prehospital Video i Samverkan

“PreViS – Prehospital Video i Samverkan”

About: Summary of the project PreViS (that this knowledgebase is part of) that ended in September 2022. The aim of the project was to test video consultation between ambulance personnel and physicians to assess which care level that was best suited for the patient. The article also describes the main events of the conference that was held in Gothenburg at the end of the project.

Om: Summering av projektet PreViS (som denna kunskapsbas är en del av) som var klart i september 2022. Målet med projektet var att testa videokonsultation mellan ambulanspersonal och doktorer för att bedöma vilken vårdnivå som var bäst lämpad för patienten. Artikeln beskriver också den slutkonferens som hölls i Göteborg.

URL: https://picta.lindholmen.se/sv/projekt/previs-prehospital-video-i-samverkan

Language: Swedish

Publication date: 2022

43 – Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård

“Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård”

About: Article which describes a project in VGR which examined the possibilities of directing stroke patients to the correct hospital by installing video cameras in ambulances. A neurologist could then be contacted to make an assessment.

Om: Artikel som beskriver ett projekt i VGR som undersökte möjligheterna att kunna dirigera strokepatienter till rätt sjukhus genom att installera videokameror i ambulansen. En neurolog kan då sedan kontaktas för att göra bedömningen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

Project in Sweden.

3 – Simulering i projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn

“Simulering i projektet Videostöd för prehospital bedömning av barn”

About: Article about the simulation that was performed in the project ‘Videostöd för prehospital bedömning av barn’. During the simulation two different hardwares were tested: the head camera JodaPro and a mobile phone camera to be able to simulate a scenario where video consultation could be used between the ambulance and the emergency department for children in VGR.

Om: Artikel om den simulering som utfördes i projektet ‘Videostöd för prehospital bedömning av barn’. I simuleringen testades två olika hårdvaror: huvudkameran JodaPro och en mobiltelefonkamera för att kunna simulera ett scenario där videokonsultation kunde utnyttjas mellan ambulans och barnakuten i VGR.

URL: https://picta.lindholmen.se/sv/nyheter/simulering-i-projektet-videostod-prehospital-bedomning-av-barn

Language: Swedish

Publication date: 2023-04-18

2 – Flera barn kan slippa sjukhus när videostöd i ambulans blir verklighet

“Flera barn kan slippa sjukhus när videostöd i ambulans blir verklighet”

About: Article describing the project “Videostöd är prehospital bedömning av barn” that is performed by Sahlgrenska ambulanssjukvården, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) and PICTA Prehospital Innovationsarena. The aim of the project is to examine the possibilities of adding video to today’s consultation calls between the ambulance and DSBUS. Since children rarely have the need for ambulance care a lot of them are being undertriaged or overtriaged and video could then be used to reduce this.

Om: Artikel som beskriver projektet “Videostöd för prehospital bedömning av barn” som utförs av Sahlgrenska ambulanssjukvården, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) och PICTA Prehospital Innovationsarena. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna med att addera video till de konsultationssamtal som sker idag mellan ambulansen och DSBUS. Då barn sällan har behov av ambulanssjukvård undertriageras eller övertriageras många barn idag och där skulle video kunna minska detta.

URL: https://s112.se/2023/04/26/nr-1-2023-digital-publikation/, page 15

Language: Swedish

Publication date: 2023-04-26

1 – Videostöd för prehospital bedömning av barn

“Videostöd för prehospital bedömning av barn”

About: Project page for the project that is ongoing during 2023 to investigate video support for prehospital assessments of children. The project is run by PICTA together with Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Om: Projektsida för det projekt som pågår under 2023 för att undersöka videostöd för prehospital bedömning av barn. Projektet drivs av PICTA tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus.

URL: https://picta.lindholmen.se/sv/projekt/videostod-prehospital-bedomning-av-barn

Language: Swedish

Publication date: 2023

Post 3

Om: Inlägg av Elin Hansson som arbetar på Närhälsan Lysekil vårdcentral och som berättar om ett projekt tillsammans med Ambulans Bohus Väst. Projektets idé är att läkare på vårdcentralen ska kunna kommunicera med ambulanspersonalen via video.

About: Post by Elin Hansson who works at Närhälsan Lysekil vårdcentral and tells about the project together with the ambulance department in Bohus Väst. The idea is that doctors at the health center will be able to communicate with the ambulance staff via video.

URL: https://www.linkedin.com/posts/elinhanssonvgr_snart-drar-vi-ig%C3%A5ng-v%C3%A5rt-nya-samarbetsprojekt-activity-6912035040092663808-xhKb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-03

Post 2

Om: Inlägg av Helene Lindström som arbetar på PICTA som är en del av PreViS-projektet (video inom den prehospitala vården). Inlägget rör en projektträff tillsammans med Sykehuset Innlandet.

About: Post by Helene Lindström who works at PICTA in Sweden, part of the PreViS project (video in the prehospital care). The post is about a project meeting together with Sykehuset Innlandet in Norway.

URL: https://www.linkedin.com/posts/helene-lindstr%C3%B6m-kommunikat%C3%B6r_i-projektet-previs-prehospital-video-i-activity-6914842350758318080-9ije?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

2 – Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt…

“Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt”

About: Article about the doctoral student Lise-Lotte Oman who will investigate how video consultation affects the intra- and prehospital relationships by studying the ViPHS project.

Om: En artikel om doktoranden Lise-Lotte Omran som skall undersöka hur videokonsultation påverkar relationen mellan intra- och prehospitala professioner genom att studera ViPHS-projektet.

URL: https://picta.lindholmen.se/nyheter/samarbetet-med-viphs-projektet-och-picta-gor-att-forskningen-blir-pa-riktigt

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-15

Project in Sweden.

1 – VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE…

“VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE”

About: Article about the ViPHS project where the first step is to simulate video support from the ambulance to make it possible for the paramedics to contact a neurologist and together assess the state of the stroke patients. The project is a cooperation between PICTA and the Regional Stroke counsel in Västra Götalandsregionen, Sweden.

Om: En artikel om ViPHS-projektet där man i steg 1 genomför simuleringar av videostöd i ambulanser för att ambulanspersonal ska ha en möjlighet att få kontakt med neurologer för att bedöma eventuella stroke-patienters tillstånd. Ett projekt som är ett samarbete mellan PICTA och det Regionala Strokerådet.

URL: https://s112.se/2017/02/10/videokommunikation-fran-ambulans-vid-misstankt-stroke/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-10

Project in Sweden.