9 – Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård

“Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to decide what kind of treatment that is needed before the patient arrives to the hospital and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att kunna bestämma viken behandling som behövs innan patienten kommer till sjukhuset och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

8 – Visuellt stöd ska förbättra vården

“Visuellt stöd ska förbättra vården”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to save time so the patient can be directed to the right hospital straight away and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att spara tid genom att dirigera patienter till rätt sjukhus direkt och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://www.mariestadstidningen.se/skaraborg/2017/02/16/visuellt-stod-ska-forbattra-varden1/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-16

7 – LinkedIn Post

About: Post by RegionService about the ViPHS project in Västra Götalandsregionen in Sweden. Malin Wittholt who has worked with the project has been interviewed to tell us about how video decision support in ambulances worked.

Om: Inlägg av RegionService gällande ViPHS-projektet i VGR. Malin Wittholt som har jobbat med projektet har blivit intervjuad och berättar för oss i inlägget om hur videobeslutsstöd i ambulanser har fungerat.

URL: https://www.linkedin.com/posts/regionservice_regionservice-ambulans-projektledning-activity-6925778353341763585-9B51?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

6 – LinkedIn Post

About: Post by Bengt Arne Sjöqvist about the ViPHS project in Sweden. The post regards a video coverage that SVT has done about video streaming from ambulances to assess stroke patients earlier and save valuable time.

Om: Inlägg av Bengt Arne Sjöqvist som handlar om ViPHS projektet. Inlägget rör ett videoreportage som SVT gjort om video streaming från ambulanserna för att kunna bedöma strokepatienter tidigare och spara ovärderlig tid.

URL: https://www.linkedin.com/posts/bengt-arne-sj%C3%B6qvist-22aa67b_kameror-i-ambulanser-ger-snabbare-strokebehandling-activity-6924737235674136576-bo12?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

5 – Kameror i ambulanser ger snabbare strokebehandling…

“Kameror i ambulanser ger snabbare strokebehandling”

About: News coverage about the ViPHS project in Sweden where video support is being used to diagnose stroke patients in the ambulance and to choose the appropriate hospital depending on which treatment is needed. This is done with the support of a neruologist who can see the patient in the ambulance and offer hep with the examination. A demonstration video is included in the coverage.

Om: Reportage om ViPHS-projektet där videostöd används i ambulanserna för att kunna diagnosticera strokepatienter och välja rätt sjukhus med stöd av en neurolog som kan se patienten i ambulansen och hjälpa till med undersökningen. Reportaget innehåller även en demonstrationsvideo.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kameror-i-ambulanser-ger-snabbare-strokebehandling

Language: Swedish

Publication date: 2022-04-26

4 – Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen…

“Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen”

About: Article about the ViPHS project, that has reached step 2 where the clinicial testing of video cameras in an ambulance in field has begun. A neurologist and an ambulance nurse has been interviewed and in the article they tell us about their experience of using video consultation to assess stroke patients.

Om: En artikel om när ViPHS har nått steg 2, alltså det kliniska testandet av videokameror i ambulanser. I artikeln intervjuas en ambulanssjuksköterska och en neurolog om hur de upplevde sessionen med videobedömning av en strokepatient som gjordes nyligen.

URL: https://sahlgrenskaliv.se/snabbare-strokebehandling-med-kamera-i-ambulansen/

Language: Swedish

Publication date: 2022-04-22

3 – Snabbare behandling av stroke – med videokamera i ambulansen…

“Snabbare behandling av stroke – med videokamera i ambulansen”

About: Article about the ViPHS project, that started in 2019 and that will end during the end of 2022, where 12 ambulances now are equipped with the video support gear to assess the clinical advantages of a video decision support system for the paramedics when the patient might be suffering from a stroke.

Om: Artikel om ViPHS projektet som startade 2019 och som ska slutföras under slutet av 2022 där 12 ambulanser nu har utrustats med videostödsutrustningen för att undersöka de kliniska fördelarna med videobeslutsstöd för ambulanspersonal när strokepatienter inkommer.

URL: https://s112.se/tidningar/ Number 1 2022, page 30-31

Language: Swedish

Publication date: 2022

Project in Sweden.

2 – Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt…

“Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt”

About: Article about the doctoral student Lise-Lotte Oman who will investigate how video consultation affects the intra- and prehospital relationships by studying the ViPHS project.

Om: En artikel om doktoranden Lise-Lotte Omran som skall undersöka hur videokonsultation påverkar relationen mellan intra- och prehospitala professioner genom att studera ViPHS-projektet.

URL: https://picta.lindholmen.se/nyheter/samarbetet-med-viphs-projektet-och-picta-gor-att-forskningen-blir-pa-riktigt

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-15

Project in Sweden.

1 – VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE…

“VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE”

About: Article about the ViPHS project where the first step is to simulate video support from the ambulance to make it possible for the paramedics to contact a neurologist and together assess the state of the stroke patients. The project is a cooperation between PICTA and the Regional Stroke counsel in Västra Götalandsregionen, Sweden.

Om: En artikel om ViPHS-projektet där man i steg 1 genomför simuleringar av videostöd i ambulanser för att ambulanspersonal ska ha en möjlighet att få kontakt med neurologer för att bedöma eventuella stroke-patienters tillstånd. Ett projekt som är ett samarbete mellan PICTA och det Regionala Strokerådet.

URL: https://s112.se/2017/02/10/videokommunikation-fran-ambulans-vid-misstankt-stroke/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-10

Project in Sweden.